خدمات

انواع خدمات در کلینیک فیزیوتراپی پاس عبارتند از

لیزر درمانی

الکتروتراپی

مکانوتراپی

کشش

ورزش درمانی

آب درمانی

درمان های دستی

درمان های بروز شده