قرارداد با بیمه‌ها

فیزیوتراپی پاس طرف قرارداد با بیمه‌های درمانی بانک‌ها، بیمه درمانی بازنشستگی نفت،بیمه SOS (کمک رسان)، بیمه دانا، بیمه هما، بیمه بانک ملی، بیمه بانک ملت، بیمه بانک کشاورزی، بیمه بانک رفاه کارگران، بیمه بانک صادرات و بیمه بانک تجارت است.