اثر سوزن خشک و درمان با تحریک الکتریکی بر نقاط ماشه‌ای فعال در بیماران شانه درد

اثر سوزن خشک و درمان با تحریک الکتریکی بر نقاط ماشه ای فعال در بیماران شانه درد

امروزه سندروم گیرافتادگی شانه از شایعترین علل شانه درد در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی می باشد. نقاط ماشه‌ای مایوفاشیال می‌توانند منجر به شانه درد شوند.‌ بیماران دچار سندروم گیر افتادگی شانه نسبت به افراد سالم دارای تعداد نقاط ماشه‌ای بیشتری در هر دو سمت مبتلا و غیر مبتلا به شانه درد هستند.  هدف از این مطالعه بررسی اثرات کوتاه مدت تکنیک سوزن خشک همراه با تحریک الکتریکی داخل عضلانی بر نقاط ماشه ای فعال تراپزیوس فوقانی و اینفرااسپایناتوس در بیماران سندروم گیرافتادگی شانه می باشد.

 

مواد و روش ها:

در این مطالعه آزمایشی پنج بیمار مبتلا به سندروم گیرافتادگی شانه به طور داوطلبانه تحت یک جلسه درمان با سوزن خشک همراه با تحریک الکتریکی داخل عضلانی برای نقاط ماشه‌ای فعال عضلات تراپزیوس فوقانی و اینفرااسپایناتوس قرار و شدت آن تا حد انقباض بدون درد بالا برده شد. متغیرها دامنه حرکتی گرفتند. تحریک الکتریکی به صورت جریان قبل و یک هفته بعد از مداخله، (VAS) و ابداکشن بازو توسط گونیامتر و میزان درد بر اساس مقیاس دیداری درد اندازه‌گیری شدند. یافته ها نشان داد بعد از یک جلسه درمان تکنیک سوزن خشک با تحریک الکتریکی داخل عضلانی، دامنه حرکتی در هر پنج نفر افزایش یافت و از میزان درد همگی کاسته شد.

 

نتیجه گیری:

به نظر می‌رسد تکنیک سوزن خشک با تحریک الکتریکی داخل عضلانی بر نقاط ماشه ای فعال تراپزیوس فوقانی و اینفرااسپایناتوس می‌تواند در بیماران سندروم گیرافتادگی شانه بر بهبود دامنه حرکتی و کاهش درد موثر باشد.